Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Ren- en Toervereniging “De Zwaluwen, gevestigd aan de
Fabriekstraat 47 te Doetinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40119634, hierna te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u
uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen
naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
info@rtvdezwaluwen.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke PersoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
AdminisratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de
looptijd van uw
lidmaatschap en
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.
KNWU
NTFU
Ledenadministra
tie-software
Het verrichten en versturen van aankopenVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
(kleding)maat
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.
(Kleding) leverancier
Vervoerder
Versturen digital berichten, waaronde nieuwsbriefVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men
aangemeld is.
E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies (zie voor hmeer info sub kopje Cookies)ToestemmingBij het bezoeken van onze website. Deze
gegevens worden
zo snel als mogelijk
geanonimiseerd.
Websitebeheerd
er
Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken
(mogelijk) cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor
makkelijker worden in gebruik.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
Help-functie van uw browser.

Media publicaties

Tijdens uw aanwezigheid bij evenementen en activiteiteten van de Vereniging kan het voorkomen
dat foto- of videoregistraties gemaakt worden. Deze kunnen mogelijkerwijs worden gepubliceerd op
website, Facebook, Instagram en/of overige social media. U heeft het recht herkenbare publicatie
van deze registraties te weigeren. Bij aanmelding via de website als lid van onze vereniging wordt
u gevraagd de Privacy Policy en de Toestemmingsverklaring te lezen een akkoord te verklaren door
middel van een vinkje op het Aanmeldformulier.

Voor Jeugdleden jonger dan 16 jaar moet de Toestemmingsverklaring echt door aanmelder èn door
de ouder/voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger ondertekend worden. Het kan
voorkomen dat soortgelijke registratie wordt gedaan door derden, die deze via (sociale) media
delen. Dergelijke publicaties vallen niet onder de AVG-regeling van Ren- en Toervereniging “De
Zwaluwen”, de Vereniging kan dit niet voorkomen en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de
tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de
Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is
deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd
worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de
betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw
ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid
hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens.

Verantwoordelijke: penningmeester
E-mail: info@rtvdezwaluwen.nl

Voor het verwijderen van accounts en/of persoonsgegevens op deze website neem contact op met website@rtvdezwaluwen.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.