Wedstrijd voorwaarden

Deelnemers aan een (interclub) wedstrijd van RTV de Zwaluwen dienen zich te houden aan de reglementen van de KNWU en onderstaande regels. Het niet naleven van deze afspraken kan verwijdering uit koers, uitslagen of zelfs langdurige schorsing tot gevolg hebben. Dit telkens te besluiten door jury- en/of bestuursleden al dan niet na gezamenlijk overleg. Over dergelijke besluiten wordt niet gecorrespondeerd.

Wedstrijdregelement

 1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige KNWU (start)licentie.
 2. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de jury c.q. organisatie op te volgen gedurende de wedstrijd en het verdere verblijf in het clubhuis/op het parcours.
 3. Als er een overtreding gepleegd is, zal de jury of een bestuurslid de renner van de straf of waarschuwing op de hoogte stellen.
 4. Straffen kunnen opgelegd worden naar gelang de aard, ernst en frequentie van de overtreding en kunnen onderverdeeld worden in:
  1. Mondelinge waarschuwing
  2. Terugplaatsing in de uitslag
  3. Diskwalificatie
  4. Schorsing
 5. Onsportief gedrag t.o.v. een andere renner met de bedoeling diegene te hinderen, af te snijden of op welke manier dan ook te benadelen wordt bestraft.
 6. Onwenselijk verbale of lichamelijk gedrag (bijv. schelden, trekken aan kleding of duwen) wordt bestraft. Hiermee worden ook onwenselijke uitingen naar mede-renners, jury, publiek of overige verkeersdeelnemers bedoeld.
  • Onze vereniging heeft een vertrouwenspersoon. Bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag kan contact opgenomen worden met Reinier Ellenkamp door te mailen naar vertrouwenspersoon.zwaluwen@gmail.com . De e-mails worden uitsluitend door de vertrouwenspersoon gelezen en beoordeeld. Verdere inhoudelijke behandeling zal door hem met de melder worden afgestemd.
 7. Obstructie van een renner op welk moment dan ook in de koers wordt bestraft.
 8. Indien je gedubbeld wordt, maak je ruimte en laat je je aan de kant van de weg terugzakken, dus niet midden door het peloton.
 9. Iedere deelnemer draagt een rugnummer. Geplaatst op de rechterzijde en duidelijk leesbaar. Indien een renner geen rugnummer bevestigd heeft, mag de renner niet starten.
 10. Indien de koers plaatsvindt op de openbare weg (zoals bij de DAC) sluiten we de wegen waar mogelijk af en dienen de verkeersdeelnemers de instructies van de bochtwachten op te volgen. Toch kan het gebeuren dat een ‘verdwaalde’ weggebruiker het parcours betreedt. Wees hier alert op.
 11. Tijdens Zwaluwen-evenementen zoals een DAC ben je als lid verplicht in de actuele clubkleding te rijden. Dit geldt uiteraard ook voor wedstrijden (tenzij uitdrukkelijk anders voorgeschreven door de KNWU).
 12. Over de uitslag en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. RTV de Zwaluwen bevoegt is je naam te publiceren in uitslagen en jouw gegevens te gebruiken in toekomstige communicaties.
 14. Het prijzengeld (indien van toepassing) wordt aansluitend aan de (laatste) (trainings)wedstrijd contant uitgereikt en dient door de winnaar(s) uitsluitend persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Na de prijsuitreiking kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het prijzengeld. De datum van de (laatste) (trainings)wedstrijd en het clubkampioenschap zijn vastgelegd in de agenda op de website.
 15. Bij een deelnemersaantal minder dan 15 renners kan de jury in overleg met het bestuur besluiten de (trainings)wedstrijd niet door te laten gaan.
 16. Tot slot: We gaan respectvol met elkaar om, ongeacht leeftijd of niveau. Samen geven we iedereen de ruimte om deel te nemen op een leuke, leerzame en sportieve manier.